Úřední deska MŠ

Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3b, příspěvková organizace

Provoz školy

6.00 -16,30 hodin


Máme  prezentaci naší MŠ na Googlu

                                                                                                                                  
Máme i videoprezentaci na 2 infopanelech na Mírovém náměstí. 
                                                                                                                                 Vyvěšeno: 8.3.2017


                                                                                                                        

Výše stravného

Celodenní stravné (dopolední svačina, oběd a odpolední svačina) je od 1.9.2012 stanoveno na 32,- Kč, pro děti do 6 let a na 36,- Kč pro děti s odkladem školní docházky.

                                                                                                                                    Vyvěšeno: 23.8.2016

UPOZORNĚNÍ:

V září se stravné vybírá vždy jen hotově, teprve až rodiče dostanou nové v.s., které Vám osobně předáme na třídní schůzce spolu s novým heslem na naše webovky a foto. 

Od října budete moci platit i bankovním převodem (probíhá ještě vyúčtování odcházejících školáků).

                                                                                                                                 Vyvěšeno: 10.7.2019
                                                                                                                                    

Rodiče mají též možnost platit úplatu, stravné bankovním převodem (vždy od října). 

Na nástěnkách u vchodů je tradičně vyvěšen seznam s platbou vždy včas tak, aby rodiče měli přehled o  celkové částce. Též bude i na našich  webových stránkách vyvěšen seznam; nikoli jmenovitě, ale pod čísly, která budou variabilním symbolem platby každého dítěte. 

Každý školní rok obdrží rodiče nově osobní číslo (v. s. dítěte).

Do zprávy pro příjemce uvedete (úplata + stravné) nebo kdo neplatí úplatu - předškoláci či výjimky osvobození od úplaty, tak uvedou jen:  stravné).

Každý rodič má možnost volby -  platit též osobně každé 3. pondělí v měsíci od 7 -16,15 hod. v ředitelně školy.
Na třídě každý rodič na začátku školního roku osobně obdrží lístek, kde budou uvedeny pokyny potřebné k platbě. Prosíme, dodržujte všechny údaje, které zde máte uvedeny, takto je budete uvádět. Plaťte jen danou částku!  Je důležité si uvědomit i skutečnost včasné platby tak, aby prokazatelně byl převod na účtu školy do 15. dne v měsíci. To se týká hlavně skutečnosti, že máte jinou banku než škola a převod tudíž trvá i dva dny nebo déle.
Prosíme, věnujte pozornost při platbě převodem, ať platíte danou částku za své dítě, (v.s.) pokud se rodiče spletou, musí p. ekonomka vracet platbu zpět na Váš účet a vše se zbytečně protahuje.
                                                                                                                                    Upraveno: 10.7.2019
                                                                                                                           

Desatero pro rodiče 

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy.

Omluvenka dítěte zde

(Netýká se dětí s povinnou předškolní docházkou) - viz níže.

Pokud je nepřítomnost delší než 14 dní, jsou rodiče povinni nepřítomnost omluvit písemně (dopisem, elektronickou poštou). Pokud tak neučiní, vystavují se nebezpečí ukončení docházky dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění ředitelkou školy.
 Formulář  "Omluvenky" máte k  dispozici ke stažení viz výše nebo je máte k dispozici nástěnkách u obou vchodů již vytištěné (jen pro plánovanou, předem známou delší nepřítomnost delší než 14 dní).

Pro děti s povinnou předškolní docházkou (5-ti leté děti) - rodiče mají na oranžové a červené kytičce připraven Omluvný list dítěte, kam budou rodiče každou  nepřítomnost (tedy i 1 den ) sami bez vyzvání zapisovat.
Veškeré informace jsou též uvedeny ve Školním řádu, který máte k dispozici jak v šatnách dětí v MŠ, tak i výše viz  Úřední deska  -podsekce / Povinně zveřejňované informace.
                                                                                                                                   Upraveno: 18.7.2016

Doporučení MŠMT k pozdnímu vyzvedávání dětí z MŠ  zde:

                                                                                                                        Vyvěšeno: 14.1.2016                                                                                                                                                                                                                                                               

Povinné předškolní vzdělávání (dítě starší 5 let) 

(Od 1.9.2017 je předškolní vzdělávání povinné).

I letos platí pro  děti, které dosáhnou do 31.8. 2019 pěti let, má formu pravidelné denní docházky  v pracovních dnech souvisle 4h denně. 
Povinnost předškolního vzdělávání není dána  ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku. Povinné předškolní vzdělávání nelze ukončit dle § 35 školského zákona, je ukončeno začátkem školní docházky. 
Pravidla spojená s povinností předškolního vzdělávání jsou  zakotvena ve Školním řádu.
Zákonný zástupce dítěte je povinen při předem známé nepřítomnosti dítěte požádat o uvolnění ze vzdělávání (§ 34 a odst.4 školského zákona). V žádosti uvede dobu, po kterou má být dítě uvolněno, o důvod uvolnění.( Pro tyto účely lze využít formulář Omluvenky dítěte -viz výše).
Rodiče dětí plnících povinnou školní docházku jsou povinni nejdéle do 3 dnů dítě písemně omluvit. 
Pro tyto účely je na obou předškolních třídách (červená a oranžová kytička) pro rodiče připraven Omluvný list.
                                                                                                                                   Upraveno: 10.7.2019


Inzerát

Hledáme kvalifikovanou učitelku na 1/2 úvazek
8.platová třída
20 hodin týdně - 15,5 hodin týdně výchovně vzdělávací činnost
Nástup možný ihned
                                                                                                                                     Vyvěšeno 7.9.2017
                                                                   
                                                                                                                           
                                                                                                                                      

Výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2018   

                                                                                                                                     Vyvěšeno 29.6.2018 

                                                                        

Uzavření MŠ během letních prázdnin 

Mateřská škola bude uzavřena od 8.7.- 16.8.2019; je schváleno odborem MOŠ. Pokud rodiče budou potřebovat umístění svého dítěte, mohou si sami zjistit, zda-li bude volná kapacita v jiných MŠ.

Prázdninový rozpis uzavření mateřských škol ZDE

                                                                                                                                  Vyvěšeno: 26.2.2019 

                                                                                                                                   Upraveno: 5.3.2019

POZOR: Změna otevření MŠ !!!

Z důvodu stále probíhající rekonstrukce se školka otevře až 2.9.2019.

Omlouváme se tímto rodičům za vzniklé potíže (ne z naší strany); vše je schválené zřizovatelem.
                                                                                                                                                                                          Vyvěšeno: 13.8.2019


Stravné a úplatu na léto máte vyvěšeno viz Aktuálně

                                                                                                                                      Vyvěšeno: 5.6.2019

Seznam přijatých dětí od 1.9.2019

                                                                                                                                                                                             Vyvěšeno 11.6.2019

Pozvánka na třídní schůzku - pro nově přijaté děti:
20.6. od 16,00 na oranžové kytičce (bližší informace rodiče dostali e- mailem) 

                                                                                                                               Vyvěšeno: 13.6.2019

Výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2019                                     

                                                                                                                                     Vyvěšeno 19.6.2019